POLITYKA PRZYWATNOŚCI

1. Co zapewnia niniejsza Informacja o polityce prywatności?

Niniejsza Informacja o polityce prywatności („Informacja”) określa kroki przetwarzania danych osobowych Nemo-keliones.lt Dotyczy to wszelkich danych osobowych, które nam przekazujecie, oraz wszelkich danych osobowych, które otrzymujemy z innych źródeł. Niniejsza Informacja opisuje nasze działania i Wasze prawa związane z Waszymi danymi osobowymi. Niniejsza Informacja nie jest umową i nie tworzy praw i obowiązków dla żadnej ze stron, z wyjątkiem tych przewidzianych w aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych.

2. Kto odpowiada za Waszą informacje?

Termin „Nemokeliones” używany w niniejszej Informacji odnosi się do strony internetowej www.nemo-keliones.lt, w tym do powiązanych stron internetowych (używamy również „my” „nas” lub „nasz”). Nemo-keliones.lt jest odpowiedzialny za Wasze dane osobowe (i jest administratorem danych w zakresie przepisów o ochronie danych), które zbieramy od Was lub o Was.

Możecie skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych przez e-mail: info@nemo-keliones.lt

3. Kiedy i jak zbieramy Wasze dane?

Zbieramy dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Kiedy świadczymy usługi klientom.
 • Kiedy zamawiacie u nas usługi.
 • Kiedy korzystacie z naszej strony internetowej www.nemo-keliones.lt
 • Kiedy kontaktujecie się z nami w sprawie skargi lub zapytania.
 • Kiedy kontaktujecie się z nami w sieciach społecznościowych.

4. Jaką informację zbieramy?

Informacje, które nam przekazujecie
Kiedy składacie wniosek o zamówienie naszych usług, prosimy o podanie dokładnych i niezbędnych informacji, które są niezbędne do odpowiedzi na Waszą prośbę. Kiedy przekazujecie nam swoje dane osobowe, wykorzystujemy je do celów określonych w momencie zbierania danych lub do celów, które są oczywiste z kontekstu zbierania danych, takich jak złożenie nam oferty handlowej.

Świadcząc powyższe usługi naszym klientom, możemy gromadzić dane osobowe takie jak:

 • Dane kontaktowe, np. imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.
 • Preferencje dotyczące komunikacji, takie jak informacje o tym, jakie biuletyny informacyjne chcecie otrzymywać.
 • Inne istotne informacje, takie jak stanowisko, język, kod pocztowy, lokalizacja i strefa czasowa, w której mieszkacie.

Więcej informacji o tym, jakie informacje zbieramy w ramach każdej świadczonej przez nas usługi, a także o celu i podstawie prawnej zbierania danych, znajduje się poniżej.

Nie zbieramy żadnych specjalnych danych osobowych. Szczególne dane osobowe obejmują dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego. Jeśli przekazujecie nam dane osobowe innych osób, takich jak pracownicy lub osoby pozostające na Waszym utrzymaniu, musicie uzyskać ich zgodę przed przekazaniem nam tych informacji.

Informacje, które zbieramy na naszej stronie internetowej i w sieciach społecznościowych
Możemy zbierać wszystkie lub niektóre z poniższych informacji, gdy zamawiacie nasze usługi, korzystacie z dostępu do treści lub łączyscie się z stroną internetową. Bez ograniczania poniższych kategorii informacji, informacje te mogą obejmować:

 • Informacje kontaktowe, np. imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.
 • Nazwa konta użytkownika, hasło, pytania i odpowiedzi dotyczące przypomnienia hasła.
 • Preferencje dotyczące komunikacji, takie jak informacje o tym, jakie biuletyny informacyjne chcecie otrzymywać.
 • Informacje o przeprowadzanych wyszukiwaniach.
 • Informacje kontaktowe zaproszonych znajomych (wykorzystywane tylko do pożądanej komunikacji).
 • Informacje publikowane w Internecie, na przykład w naszych dyskusjach społecznościowych.

W niektórych przypadkach automatycznie zbieramy informacje podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korespondencji e-mail. Zautomatyzowane technologie obejmują pliki cookies i inne technologie wykorzystywane na komputerach lub innych urządzeniach. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak używamy plików cookies, zapoznajcie się z naszą Polityką plików cookies.

Sieci społecznościowe
Możecie skontaktować się z nami za pomocą sieci społecznościowych lub w oparciu o integrację sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej. Kiedy łączycie się z nami w sieciach społecznościowych stron trzecich lub korzystacie z funkcji sieci społecznościowych zintegrowanych na stronie internetowej, dajecie nam dostęp do pewnych informacji dotyczących Waszego konta w sieci społecznościowej (takich jak imię i nazwisko, e-mail, zdjęcie, płeć, data urodzenia, wiadomości lub ulubione strony)

Jeśli publikujecie informacje podczas komunikacji z nami w sieciach społecznościowych lub korzystając z integracji sieci społecznościowych, w zależności od wybranych przez Was ustawień prywatności, zamieszczone informacje mogą być publicznie publikowane w Internecie. W niektórych sieciach społecznościowych możecie kontrolować, jakie publikowane informacje są upubliczniane. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak kontrolować ustawienia prywatności i jak zewnętrzne sieci społecznościowe traktują Wasze dane osobowe, zapoznajcie się z polityką prywatności i warunkami korzystania z sieci społecznościowych.

Urządzenia mobilne
Jeśli uzyskujecie dostęp do naszej strony internetowej za pomocą urządzenia mobilnego, możemy zbierać informacje o unikalnym numerze identyfikacyjnym urządzenia mobilnego i adresie IP urządzenia, a także informacje o systemie operacyjnym urządzenia, dostawcy usług komunikacyjnych oraz informacje o lokalizacji. W niektórych przypadkach możemy poprosić Was o zgodę na wykorzystanie Waszego numeru telefonu (np. w celu dostarczania wyskakujących wiadomości).

5. Jak wykorzystujemy Wasze dane osobowe?

Poniżej znajduje się podsumowanie celów przetwarzania Waszych danych osobowych. Więcej informacji o tym, jakie informacje zbieramy w ramach każdej świadczonej przez nas usługi, a także o celu i podstawie prawnej zbierania danych, znajduje się poniżej.

Świadcząc usługi naszym klientom
Przetwarzamy dane osobowe podane przez klientów w celu świadczenia naszych profesjonalnych usług. Konkretny cel przetwarzania Waszych danych osobowych zależy od rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także obowiązujących przepisów prawa, wytycznych regulacyjnych i standardów zawodowych. Możemy również przetwarzać Wasze dane w przypadkach, gdy jako klient zwraca się do nas osoba prawna, w przypadkach, gdy jesteście pracownikiem klienta lub w inny sposób z nim związany. W takim przypadku klient musi upewnić, że zostaniecie poinformowany o przekazaniu Waszych danych osobowych do nas lub do naszych usługodawców i partnerów biznesowych.

Administracja zapytaniami klientów
Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i ich przedstawicieli w celu:

 • Przeprowadzić procedury identyfikacji i weryfikacji tożsamości przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 • Komunikować się z klientem, świadczyć usługi i administrować nimi oraz zapewniać odpłatność za usługi.
 • Rozpatrywanie skarg i zapytań klientów.

Komunikowanie się z klientami i potencjalnymi klientami oraz wysyłanie wiadomości promocyjnych
Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i ich przedstawicieli w celu:

 • Komunikować się z klientami w sprawie bieżących, planowanych lub proponowanych usług.
 • Wysyłanie biuletyny informacyjnej, przydatnej informacji, wiadomości promocyjne i inne komunikaty marketingowe do klientów.
 • Zapraszanie klientów na wydarzenia (lub organizowanie i administrowanie takimi wydarzeniami).

Analiza danych
Nasza działalność jest innowacyjna, dlatego tworzymy nowe wysokiej jakości produkty i usługi w oparciu o fundamenty dotychczasowych relacji z klientami. Stosujemy środki mające na celu podsumowanie i anonimizację danych, zapewniając w ten sposób Wasze prawa i legalność naszych działań.

Aby wykorzystać Wasze dane osobowe do innych celów, które nie są zgodne z celami, dla których Wasze dane osobowe zostały zebrane, poprosimy Was o zgodę. We wszystkich przypadkach, w oparciu o obowiązujące akty prawne, dążymy do zachowania proporcjonalności pomiędzy naszym interesem w przetwarzaniu Waszych danych osobowych a Waszymi prawami, wolnościami i innymi interesami jako osoby, której dane dotyczą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszych danych osobowych.

Podstawa prawna
Wszelkie przetwarzanie Waszych danych osobowych opiera się na zgodnej z prawem podstawie przetwarzania tych informacji. W większości przypadków przetwarzanie opiera się na następujących podstawach:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście stroną, lub do podjęcia działań (na Wasze żądanie) w celu zawarcia umowy (np. poprzez naszą pomoc dla pracodawcy w wypełnieniu wobec Was zobowiązania).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi (np. gdy jesteśmy zobowiązani do gromadzenia określonych informacji o naszych klientach w celu wykonania zobowiązań księgowych lub podatkowych lub gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji sądom lub innym organom).
 • Przetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach handlowych, biorąc pod uwagę Wasze interesy i podstawowe prawa (np. gdy wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam przez klientów w celu świadczenia usług, ale gdy wykorzystywane informacje nie są niezbędne do wykonania umowy której jesteście stroną).

W ograniczonych przypadkach przetwarzanie opieramy na Waszej zgodzie, na przykład gdy musimy uzyskać Waszą zgodę, aby wysyłać dla Was wiadomości promocyjne.

Przed zebraniem i/lub przetwarzaniem Waszych danych osobowych lub informacji z rejestru karnego ustalimy podstawę prawną korzystania z tych informacji. Zazwyczaj podstawą będzie:

 • Wasza wyraźna zgoda.
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi przez nas lub osoby trzecie.

6. Czy zbieramy informacje od dzieci?

Nigdy nie świadczymy naszych usług bezpośrednio dzieciom i nigdy nie gromadzimy danych osobowych od dzieci.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres, przez jaki przechowujemy Wasze dane osobowe, zależy od celu pozyskania danych oraz kategorii danych. Przechowujemy Wasze dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów przewidzianych w niniejszej Informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy dłuższy okres przechowywania jest przewidziany w aktach prawnych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki, aby zniszczyć Wasze dane osobowe w sposób terminowy, bezpieczny i spójny, gdy te informacje nie są już potrzebne.

W niektórych przypadkach możemy przechowywać Wasze dane osobowe przez dłuższy czas w celu uzyskania dokładnych informacji o Waszej relacji z nami, w celu rozwiązania potencjalnych skarg i sporów lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje zagrożenie postępowania sądowego w związku z Waszymi danymi osobistymi lub relacjami z nami.

8. Czy ujawniamy Wasze dane osobowe?

Partnerzy biznesowi
Wasze dane osobowe przekazujemy partnerom biznesowym, którzy świadczą specjalistyczne usługi lub w przypadku współpracy z nami. Ci partnerzy biznesowi działają jako niezależni administratorzy danych i sami są odpowiedzialni za zgodność z wymogami ochrony danych. Zobaczcie ich informacje o prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat ich polityki prywatności. Partnerzy biznesowi to przede wszystkim dostawcy różnych usług IT i usług pokrewnych.

Usługodawcy
Możemy ujawnić Wasze dane naszym usługodawcom, aby mogli świadczyć usługi i przetwarzać Wasze dane w naszym imieniu (na przykład w celu świadczenia usług naszym klientom lub wykorzystania informacji do naszych własnych celów, takich jak marketing). Usługodawcy ci są związani zawartymi z nami umowami, aby nie wykorzystywać ani nie ujawniać Waszych danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych. Te działania dostawców usług mogą obejmować dowolne czynności przetwarzania opisane w sekcji „Jak wykorzystujemy Wasze dane osobowe?”. Usługodawcy ci odpowiednio przechowują Wasze dane, a czynności wykonywane na tych danych są ograniczone do celów, dla których dane zostały zebrane. Dostawcy usług obejmują na przykład dostawców usług IT, którzy utrzymują nasze systemy; dostawcy usług marketingu automatycznego, dostawcy usług centrum kontaktu i tak dalej.

Wymogi prawne i przeniesienie działalności
Możemy ujawnić Wasze dane osobowe, jeśli: (i) wymagają tego przepisy prawa, rozporządzenia, nakazy, standardy lub inne zgodne z prawem wymogi prawne; (ii) w odpowiedzi na oficjalne prośby lub prośby władz publicznych; (iii) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne, aby zapobiec szkodom finansowym lub innym; (iv) prowadzenie dochodzeń w sprawie nielegalnej działalności; lub (v) przeniesienie całości lub części naszej działalności. Ujawnienie może być również wymagane w przypadku audytów firmy lub dochodzeń w sprawie skarg i zagrożeń bezpieczeństwa.

9. Czy przekazujemy Wasze dane osobowe do innych krajów?

W niektórych przypadkach możemy przekazać Wasze dane osobowe usługodawcom lub partnerom biznesowym działającym w innych krajach. Nasze powiązane firmy, partnerzy biznesowi, usługodawcy i inne strony trzecie mogą mieć siedzibę w krajach, które nie są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

Przekazując dane zapewniamy, że:

 • Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umów sporządzonych zgodnie ze wzorcowymi postanowieniami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zobowiązują każdą ze stron do przetwarzania danych przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 • Kiedy otrzymujemy zapytania od instytucji, zawsze dokładnie je sprawdzamy i dopiero wtedy przekazujemy dane osobowe.

Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat przekazywania Waszych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, możecie skontaktować się z nami w sposób wskazany w niniejszej Informacji. Macie również prawo zażądać informacji o środkach bezpieczeństwa, jakie podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji (w tym kopii odpowiednich umów o przekazywaniu danych).

10. Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy podczas przetwarzania Waszych danych osobowych?

Bezpieczeństwo Waszych danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Wasze dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Chronimy Wasze dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem, stosując technologie i procedury bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i ograniczenia dostępu. Dostęp do Waszych danych osobowych mają wyłącznie odpowiednio upoważnione osoby, które są odpowiednio poinformowane o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do zapewnienia poufności danych osobowych i niewykorzystywania tych informacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

11. Jakie działania możecie podjąć z danymi osobowymi?

Zapewniamy naszym klientom określone rodzaje wyborów dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych. Gdy przekazujecie nam swoje dane osobowe, dajemy Wam możliwość wyboru, czy chcecie otrzymywać komunikację marketingową (e-maile, wiadomości SMS). Możecie zrezygnować z komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, korzystając z łącza w wiadomości, odwiedzając stronę lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Informacji.

Macie również możliwość skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, wymienionych poniżej. W niektórych przypadkach korzystanie z tych praw może być ograniczone lub możemy odmówić spełnienia Waszego żądania, np. gdy Wasze żądanie jest sprzeczne z przepisami prawa. Możemy również poprosić Was o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Waszej tożsamości oraz z innych względów bezpieczeństwa.

Możecie skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Informacji. W miarę możliwości zawsze staramy się jak najszybciej odpowiadać na prośby i zapytania lub informować o potrzebie podania dodatkowych informacji.

Prawo dostępu do danych osobowych
Macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Możecie uzyskać dostęp do niektórych informacji, logując się na swoje konto użytkownika.

Prawo do poprawiania danych osobowych
Macie prawo zażądać, abyśmy poprawili Wasze dane osobowe, które są niedokładne lub nieaktualne.

Prawo do bycia zapomnianym
W niektórych przypadkach macie prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli usuniemy Wasze dane osobowe, wszystkie lub niektóre świadczone przez nas usługi mogą stać się bezużyteczne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku pytań dotyczących dokładności danych osobowych, możecie poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych
Macie prawo zażądać, abyśmy udostępnili dotyczące Was dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, ale tylko wtedy, gdy przetwarzanie informacji odbywa się na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Macie prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Waszych danych osobowych, ale tylko w przypadkach, gdy przetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach. W takim przypadku możemy przedstawić argumenty, dlaczego nasze prawnie uzasadnione interesy mają pierwszeństwo przed Waszymi prawami.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Macie prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, która ma dla Was skutki prawne lub która w podobny sposób istotnie wpływa na Was, z wyjątkiem sytuacji, gdy: (i) decyzja jest niezbędna do wykonania umowy, której jesteście stroną; (ii) decyzja jest dozwolona przez prawo; oraz (iii) decyzja jest oparta na Waszej wyraźnej zgodzie.

12. Skontaktujcie się z nami

W przypadku życzeń/próśb, reklamacji lub innych pytań prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: info@nemo-keliones.lt

Macie również prawo skontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Danych, ul. A. Juozapavičiaus. 6, 09310 Wilno, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, e-mail: ada@ada.lt.

13. Pakeitimai

Niniejsza informacja może od czasu do czasu ulegać zmianie. Po wprowadzeniu zmian najnowsza wersja Informacji zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej i zaktualizowana o datę ostatniej zmiany. Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Informacją, aby być na bieżąco z najnowszymi praktykami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Informacija została ostatnio zaktualizowana 2022-07-10

Shopping Cart
pl_PLPolski
Przewiń do góry